Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 14.01.2023 do 28.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Zvládá pravidla české skladby. Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku. Používá správné tvary slov v písemném projevu. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent literární vývoj v době husitské, vývoj pravopisu Skloňování zájmena já
Anglický jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií Psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou. Dokumenty Google - nastavování jazyka, jazyková korektura
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům vyplní základní údaje o sobě ve formuláři údaje, identifikace sloveso estar odpovídá na jednoduché otázky(bydliště, věk, vzdělání) a vyplní je do formuláře sloveso estar - být, předložky poslechová cvičení hláskování jména
Německý jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Výběr, seřazení, doplňování odpovědí. Vykonávání jednoduchých činností. Představování sebe a členů rodiny. Sdělení informací, popis skutečností. Zápis a doplňování slov či slovních spojení číselné i nečíselné povahy. Tvorba elektronického portfolia. Opakování: tvorba otázek, pořádek slov ve větě. Zápor v německé větě. Témata: Meine Freizeit.
Matematicko fyzikální základ vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat; určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti; určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici; zpracování dat do tabulek a grafů, čtení z grafů a diagramů; DK - Tabulky Google četnost jednotlivých prvků, aritmetický průměr, součet DK - Tabulky Google Graf přímé úměrnosti Grafické znázornění síly, mechanický tlak
Svět přírody popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel. aplikuje praktické metody poznávání přírody. struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky, vyhledání společných a odlišných znaků pozorování lupou, mikroskopem, práce s určovacími klíči, atlasy, významní biologové a jejich objevy
Člověk a společnost vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu a růst renesance a humanismus zámořské objevy, svět na počátku novověku jak rozumět pojmům rasismus, xenofobie a extremismus v minulosti a v současném světě obyvatelstvo světa, globální společenské, politické a hospodářské procesy
Informační a komunikační technologie v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně používá opakování, větvení programu a proměnné • vytvoření programu • opakování • podprogramy" • cykly, podmíněné cykly • proměnné (7. ročník)
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající role hráče. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Volejbalová průprava. Kondiční cvičení. Doplňkové sporty.
Člověk a svět práce Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje. Státní rozpočet - zdroje a výdaje.