Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 09.09.2022 do 23.09.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Využívá základy studijního čtení – vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. poznámky, výpisky Skladba VJ a souvětí. Lyrika, epika, drama + jejich žánry. Opakování probrané gramatiky. Přehled učiva 8. r.
Anglický jazyk Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života Lekce 3 Culture + 4A Velká Británie, Londýn, slovní zásoba týkající se města, použití členu the u místních názvů
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět Témata Mi familia, Mi amigo, Animales , Objetos en la clase y en la casa - užití předložek místa a slovesa ESTAR, SER, TENER.Opakování časování pravidelných sloves.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. • reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy Opakování frází a slovní zásoby ze 7. ročníku Opakování gramatických jevů ze 7. ročníku
Člověk a společnost vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích. porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. baroko, osvícenství pravda a lež...jak dobře se známe? • politické a hospodářské poměry (Jižní Amerika) opakování ze 7. ročníku - baroko, JAK rozdělení referátů a nastínění práce + vysvětlení, o co jde v projektu Dějepis+ volby do zastupitelstev, současné politické a společenské kauzy opakování geografických pojmů a postupné zaměření na konkrétní státy (Brazilie, Argentina)
Estetická výchova Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky. Sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality Uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Informační a komunikační technologie nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku. "• řazení dat v tabulce • filtrování dat v tabulce " definice pojmů data, systém, operační systém
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Seznámení s ročním plánem, pravidly, pomůckami a požadavky. Pohybové hry, doplňkové sporty. Pojem zdraví.
Člověk a svět práce dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu. "• bezpečnost a ochrana zdraví při práci • pracovní pomůcky • první pomoc při drobných poraněních "
Člověk a příroda Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Rozlišuje a porovná složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost. Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití. fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor fyzickogeografická sféra destilovaná, pitná a odpadní voda výroba pitné vody, čistota vody