Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 11.11.2022 do 25.11.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a souvětí. Prezentuje (např. prostřednictvím výkladu) samostatně připravený referát. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. reportáž - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení věta jednočlenná, větný ekvivalent, zvláštnosti větné stavby; věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí odborný referát žánry a konkrétní příklady z české i světové literatury mediální výchova, základní znaky, tvorba vlastní reportáže
Anglický jazyk Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat -zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci -porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text Lekce 5A,B slovní zásoba - Experiences, mluvnice - Present Perfect Lekce 4 - možno udělat NY, History: plague,
Španělský jazyk rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat me gusta, me encanta, odio, amo vyjádření nutnosti popis postavy a povahové vlastnosti práce s textem L. Messi práce s učebnicí poslech a reakce na otázky opakovací test na slovíčka popisu a vazby me gusta aj.
Německý jazyk Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. •porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace •psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností •stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace •tvorba otázek Téma: Mein Zuhause (Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung) Gramatika: Předložky se 3. a 4. pádem.
Matematicko fyzikální základ určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů Mechanická práce • trojúhelník, čtyřúhelník • kruh, kružnice • Pythagorova věta • významné vlastnosti geometrických útvarů (výpočet výšky trojúhelníku a jiných úloh početní geometrie) V pátek 18. 11. čtvrthodinový test - Lineární funkce
Člověk a společnost vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita. uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - souvislost se zapojením se do projektu Dějepis + kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století - severoamerické kolonie a život v nich, obchod s otroky, vznik USA respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Severní Amerika - vznik USA, původní obyvatelstvo - historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi připomenutí 17. listopadu
Estetická výchova Zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie. Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. výtvarná interpretace zkušeností a představ výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis zpěv s hudebním doprovodem
Informační a komunikační technologie vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat. na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy po práci se záznamy v evidenci dat. sám evidenci dat vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu. "• relativní a absolutní adresy buněk • použití vzorců u různých typů dat • funkce s číselnými vstupy " "• filtrování, řazení a třídění dat • evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce • kontrola hodnot v tabulce " "• porovnání dat v tabulce a grafu • řešení problémů s daty "
Člověk a svět práce uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. • služby bank, aktivní a pasivní operace • způsoby placení, nakládání s penězi • tvorba ceny
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Průpravná cvičení ve volejbalu, basketbalu. Míčové a pohybové hry. Doplňkové sporty. Maslowova pyramida potřeb. Výživa a zdravý životní styl.
Člověk a příroda Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost. Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsi o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi. Rozlišuje směsi a chemické látky. vnější geologické děje laboratorní práce stejnorodé a různorodé směsi, oddělování směsí