Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 14.01.2023 do 28.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století. Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních. výběr vhodných jazykových prostředků pro tvorbu útvarů prostě sdělovacích, odborných, publicistických a uměleckých formování novodobého českého národa, pojem „národní obrození", fáze NO, Dobrovského a Jungmannova generace, Palacký, ohlasová poezie slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování, slovotvorný rozbor, slovotvorný základ a prostředek, přenesená pojmenování (jejich typy) práce s textem, četba v hodině - vybraná literatura ze seznamu + zápis do přiloženého pracovního listu charakteristika - slohová cvičení
Anglický jazyk Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce. - porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů - práce s prezentačním programem Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – demokratické tradice anglicky mluvících zemí. Digitální kompetence - vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředků
Španělský jazyk rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům "reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů porozumění jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy" sloveso ir + inf. - blízká budoucnost, ve čtvrtek 19. opakovací testík orientace v prostoru - město (opakování), letiště - nová slovní zásoba
Německý jazyk Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. •zápis a doplňování slov a slovních spojení PT:Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace Vazba ich möchte + infinitiv. Předložky se 3. pádem. Slovesa s odlučitelnou předponou. Téma: In der Stadt
Matematicko fyzikální základ Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar (dlouhodobý architektura - úkol spojený s EV) Užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů Určí hodnotu výrazu • vyhledávání funkčních závislostí v situacích reálného života (spotřeba energií v domácnosti) • osová a středová souměrnost • vyhledávání souměrných útvarů • Pythagorova věta • významné vlastnosti geometrických útvarů (výpočet výšky trojúhelníku a jiných úloh početní geometrie) Hodnota výrazu
Člověk a společnost charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin. porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech Národní obrození - úvod Lidská práva Příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích - propojení s ČJ Deklarace práv člověka a občana, deklarace z roku 1948, příběhy ze zemí, kde lidská práva nejsou dodržována, práce s textem současných českých autorů - vyvozování PT: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Globální výchova Cesty Ameriky - důležitost, možnosti a vývoj dopravy
Estetická výchova Zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie. Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně výtvarná interpretace zkušeností a představ výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem rap, deklamace
Informační a komunikační technologie tvorba online plakátu, interaktivní prezentace Práce s Canvou
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v košíkové, volejbalu a zařazovaných doplňkových sportech. Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Z různých spůsobů chování lidí vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Míčové sporty. Kondiční cvičení a doplňkové sporty. Makronutrienty a mikronutrienty. Jídelníček teenagera. Skladování potravin. LonCup - stolní tenis.
Člověk a svět práce uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu. • sociální politika státu, důvody a zdroje podpora v nezaměstnanosti, hmotná nouze, příspěvěk na bydlení, porodné, pohřebné, příspěvek na dítě
Člověk a příroda Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech. Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě. částicové složení látek - molekuly, stavba atomu půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství."