Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 09.09.2022 do 23.09.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uplatňuje získané znalosti týkající se slovních druhů. Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy podstatná jména přehled uměleckých směrů; časové řazení mluvnické kategorie; duál, hromadná, pomnožná, látková; stupňování přídavných jmen
Anglický jazyk Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Zeptá se na základní informace. Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace Repaso: La ciudad, En el aeropuerto (opakování témat a slovní zásoby předchozího ročníku).
Německý jazyk Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě. Opakování učiva 8. ročníku. Témata: Ferien und Reisen.
Matematicko fyzikální základ sčítá a násobí mnohočleny provádí rozklad mnohočlenů na součin provádí početní operace v oboru racionálních čísel. využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh. sčítání a násobení mnohočlenů vytýkání před závorku, vzorce absolutní hodnota čísla opakování úprav zlomků odraz světla
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Vymezí a lokalizuje region Prahy. 1. světová válka Podoba demokracie po první světové válce. Charakteristika pražského regionu. Seznámení s ročním plánem a systémem hodnocení předmětu. Zopakování látky konce 8. ročníku - příčiny, průběh a důsledky první světové války. Opakování krajů v ČR.
Estetická výchova Využívá základní prostředky výtvarného vyjádření . Uplatnění jednoduchých technik kresby a malby - kontrast, perspektiva.
Informační a komunikační technologie Uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky. Fungování a princip internetu domácí a školní počítačová síť síťové prvky.
Člověk a příroda Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. fylogeneze člověka stavba, funkce a význam orgánů a orgánových soustav - opěrná soustava.