Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 11.11.2022 do 25.11.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie. Uplatňuje získané znalosti týkající se slovních druhů. umělecké přístupy v Čechách; postava Voskovce a Wericha úvaha zájmena, číslovky 14. 11. pravopisný test 16.11. test na meziválečnou literaturu (světová)
Anglický jazyk Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou). Psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět.. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explore 4 - dokončení 2. lekce, test, začátek 3. lekce část A
Španělský jazyk Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat . užívání základních zdvořilostních obratů jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci užívání základních zdvořilostních obratů jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci Mis amigos - vlastnosti (opakování), téma El deporte, písemná práce Mi deporte favorito, slovesa JUGAR, HACER. Nová slovní zásoba -téma La ropa. Nepřízvučná zájmena a jejich užití v textu Multikulturní výchova - Multikulturalita
Německý jazyk Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích. Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení. Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům. Slovosled ve vedlejší větě. Spojky WEIL, DASS. Stupňování přídavných jmen. Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige. Dokončení tématu Prag - meine Stadt + shrnující test.
Matematicko fyzikální základ Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru. množina všech bodů daných vlastností, Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy. Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého. Thaletova kružnice - využití konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností elektrické obvody s uzly a více spotřebiči střídavý elektrický proud, rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným proudem
Člověk a společnost Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět. Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí - 20.léta. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech. Dějiny Československa - 20.léta. Komunismus, fašismus, nacismus. Totalitní státy meziválečného období. Mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy. Poválečná obnova a 20. léta v Evropě. Hospodářství a kultura Československa ve 20. letech. Hospodářská krize. Test - Vznik Československa a 20. léta v něm.
Estetická výchova Vybírá, vytváří, kombinuje a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. rytmus, světlostní a barevné kvality sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality zpěv s hudebním doprovodem
Informační a komunikační technologie Uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky. Popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení. Fungování a princip internetu domácí a školní počítačová síť síťové prvky. Zabezpečení počítače, antivir, firewall.
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. útočné a obranné herní systémy v odbíjené, košíkové Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice doplňkové sporty Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Člověk a svět práce uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci občanskoprávní vztahy kolem nás
Člověk a příroda Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. oběhová soustava