Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 27.02.2023 do 10.03.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura -rozlišuje významové vztahy ve větě jednoduché -příslovečné určení -přívlastek
Anglický jazyk Zeptá se na základní informace. Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. • zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích. Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. Jídlo a stravování; počitatelnost podstatných jmen; použití how much/many.
Matematicko fyzikální základ Určuje velikost úhlu výpočtem a měřením Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel úhel tupý, ostrý, pravý, přímý, plný, souhlasný střídavý, vedlejší. Výpočty velikostí úhlů. Měření úhlů, rýsování úhlů Nejmenší společný násobek. V tomto termínu bude zadán projekt modelu elektrického obvodu.
Svět přírody Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci) rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)
Člověk a společnost Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury. Demonstruje na konkrétních příkladech zrod křesťanství a souvislost s judaismem. Starověký Řím Starověká Palestina 7 divů světa Tvorba prezentací dle zadaných kritérií
Estetická výchova uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě. nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů hlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu PT: Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření. rytmické nástroje; dechová cvičení; velkoformátová malba experimentálními technikami
Informační a komunikační technologie po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí postup, určí problém, který je daným algoritmem řešen. rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení. "• různá ztvárnění algoritmů • identifikace problému " "• objekty a komunikace mezi nimi • události, vstupy " Scratch
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Osvojované pohybové dovednosti aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech. průpravná cvičení v gymnastice, kondiční cvičení s hudbou, sportovní gymnastika, doplňkové sporty
Člověk a svět práce vytvoří jednoduchý elektrický obvod za pomocí různých elektrických spojů. elektrické spoje a jednoduchý elektrický obvod; pájení a spojování za pomocí svorkovnic; návaznost na MF "sestaví správně podle schématu jednoduchý elektricky obvod.", přičemž správné sestavení je hodnoceno v MF.