Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 27.02.2023 do 10.03.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století. Prezentuje (např. prostřednictvím výkladu) samostatně připravený referát. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Samostatně a smysluplně se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. literatura období českého národního obrození (Mácha, Tyl, Němcová, Borovský) odborný referát (využití terminologie oboru) popis a charakteristika řízená diskuse, dialog - čtenářské kruhy další prohlubování učiva - rčení a jejich význam, práce s cizími slovy a hledání synonym, vlastní tvorba - Našel jsem účtenku...
Anglický jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. - psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spojek -porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků
Španělský jazyk stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu téma La casa nová slovní zásoba, slovesa estar a hay a jejich užití, nábytek v místnosti a opakování předložek, výroba posteru opakování tématu Inzerát
Matematicko fyzikální základ užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku Pythagorova věta v prostoru Vytýkání mnohočlenů • zdroje zvuku • podmínky pro šíření zvuku
Člověk a společnost charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin. kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků. emancipace žen a národů v 19. století romantismus v umění (literatura, hudba, architektura) mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, příklady působení · typy krajin opakovací test - emancipace příklady, referáty, skupinová práce, práce se zdroji, badatelská otázka sociální sítě - Andrew Tate - misogynie ročníkový projekt - Povolání (besedy s rodiči a dalšími dobrovolníky 8.3.) Typy krajin, vliv člověka na krajinu (zelená architektura, GMO potraviny)
Estetická výchova Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
Informační a komunikační technologie zatím jen úvod do robotiky
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje ve vybraných sportech. Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením. Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávaví cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu. Míčové hry. Atletika. Doplňkové sporty. Kompenzační cvičení. Olympismus a sport.
Člověk a svět práce uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu. uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky v domácnosti (spotřeba, úspory, investice). uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu domácnosti (úvěry, splátkový prodej, leasing). • sociální politika státu, důvody a zdroje • produkty finančního trhu pro investování • produkty finančního trhu pro získání prostředků Sociální dávky, exekuce, obchod s chudobou
Člověk a příroda Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech. Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti. názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy. vlastnosti a použití vybraných prvků - halogeny.