Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 27.02.2023 do 10.03.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Formuluje ústně i písemně dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Uvádí základní směry a představitele v literatuře v období 1945-1968 Uplatňuje získané znalosti týkající se slovních druhů. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí a věty jednoduché úvaha - dle zadaného tématu prozaický útvar dle vlastní volby práce s uměleckými texty, které reflektují 2. světovou válku PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie pravopis a tvarosloví test - skladba
Anglický jazyk Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života. Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká probíraných témat. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explore 4 lekce 4 A, B Podmínkové věty
Španělský jazyk Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Slovní zásoba Comida y bebida. Jak nakupovat potraviny, jak udávat množství. Minulý čas složený, tvorba příčestí minulého.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života • porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám • psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností • stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace • tvorba otázek • základní zdvořilostní obraty • jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace Minulý čas sloves - perfektum pravidelných sloves, préteritum sloves být a mít. Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten, Sport. Práce s textem a poslechovým cvičením. 7.2. Test na téma Beim Arzt.
Matematicko fyzikální základ Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů. věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti, elektromotor, generátor,
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních vlivů na životní prostředí. Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů. 2. světová válka. Antisemitismus a rasismus. (PT: Multikulturní výchova, kulturní diference – základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice.) Dějiny protektorátu Čechy a Morava. Přírodní síly v krajině. Evropská unie a ČR. Protektorát Čechy a Morava - domácí a zahraniční odboj. Operace Anthropoid. 2.SV - tažení na Balkán, útok na SSSR. Zločiny proti lidskosti. Test - 2.SV - první část - 8.3. Divadelní představen ŠOA - pro přihlášené zájemce 9.3.
Estetická výchova Rozpozná některé z tanců různých stylových období. Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. Vybírá, vytváří, kombinuje a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Používá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace. hudba 2. pol. 20. st. reflexe slyšené hudby kombinace výtv. technik počítačová grafika, fotografie, video, animace vybrané hudební kapely a interpreti - prezentace, reflexe poslechu, návrh plakátu
Informační a komunikační technologie zpracuje na uživatelské úrovni projekt za využití informačních technologií aplikace nabytých dovedností dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizovala riziko ztráty či zneužití dat. zálohování dat šifrování souborů digitální stopa metadata v souboru
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech. doplňkové sporty atletika - skok vysoký kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Člověk a svět práce Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení. Uvede příklady použití dávek a příspěvků ze státního rozpočtu. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky v domácnosti (spotřeba, úspory, investice). aktivní a pasivní operace bank sociální politika státu, důvody a zdroje produkty finančního trhu pro investování
Člověk a příroda Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů. Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. zdroje složek potravy člověka trávicí soustava - stavba, funkce a význam orgánů.