Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 22.05.2023 do 02.06.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny. Rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Prezentuje (např. prostřednictvím výkladu) samostatně připravený referát. subjektivní a objektivní sdělení, formování názoru, konfrontace názorů různých příjemců sdělení světový realismus autorská poetika práce s informačními zdroji odborný referát (využití terminologie oboru) slohový útvar úvahy - práce s texty, argumentační fauly, propojení s učivem ČS práce ve skupině tvorba vlastního textu
Anglický jazyk Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat. promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text) Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá budoucí čas tvorba jednoduchých vět práce s textem - Španělsko opakovací test - estar/hay, geografie a pojmy- skupina Ja 29.5. prezentace o daných zemích - tvorba otázek, reakce na ně PT: Multikulturní výchova
Matematicko fyzikální základ Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných Tepelná izolace - tvorba brožury Kužel, koule Výrazy s proměnnou
Člověk a společnost vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla. charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. Sjednocení Německa a Itálie vynálezy, změny ve společnosti (socialismus, liberalismus, konzervatismus, nacionalismus) naše země v 19. století práce s mapou propojování informací - nové vědomosti + již stávající - opakovací souhrnný test na téma Kolonialismus Japonsko - referáty Rakousko - Uhersko
Estetická výchova Používá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace. Využívá digitálních technologií pro tvorbu multimediálního výstupu. Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky. počítačová grafika, fotografie, video, animace • sestříhání krátkého videa • úvod a závěr videa • titulky • zvuková stopa uplatnění podnětů při vlastní tvorbě v rámci ročníkového projektu - práce na reportáži
Informační a komunikační technologie v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu. • tlačítka a senzory náklonu • práce s chybou • ladění kódu • zastavení chodu programu
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje ve vybraných sportech. Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením. Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávaví cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu. Z různých způsobů chování lidí vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. OVOV - kondiční disciplíny. Atletika. Míčové hry a doplňkové sporty. Doping. Návykové látky.
Člověk a svět práce ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. zvládne odprezentovat, odhadne časovou náročnost v libovolném prezentačním programu • orientace v návodech k použití • drobná údržba domácích spotřebičů • časové rozvržení prezentace • práce s prezentérem (případně jiným ovladačem)
Člověk a příroda Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. chemické rovnice - slučování, neutralizace zákon zachování hmotnosti látkové množství, molární hmotnost