Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 22.05.2023 do 02.06.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní směry a představitele v literatuře v období 1945-1968 Formuluje ústně i písemně dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 70. a 80. let 20. století PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie Diskuze nad přečtenými knihami: Pán much Memento My děti ze stanice ZOO
Anglický jazyk Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat. Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně vyslovovaného jednou či více osobami vztahujícího se k probíraným tématům. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explore 4, lekce 5 A, B Trpný rod, předložkové vazby
Španělský jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace -tvorba otázek, rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života - porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita Minulý čas jednoduchý - životopis. Seznámení s Imperfektem. Rozdíl mezi třemi probranými časy a jejich použití (minulý čas složený, minulý čas jednoduchý a imperfektum). Texty vztahující se k španělské kultuře a společnosti, filmy, písničky.
Německý jazyk Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. • porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem • odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět • reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů • porozumění jednoduchým otázkám souvisejících s osvojovanými tématy Množné číslo podstatných jmen. Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne. Práce s poslechovým cvičením. Shrnující test - 2.pololetí.
Matematicko fyzikální základ Objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů. pohyb planet a vesmírných těles intervaly - jejich zápis, a zakreslení na číselné ose
Člověk a společnost Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků. Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce. posoudí postavení rozvojových zemí. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství. Dějiny Československa Socialistický a kapitalistický blok. NATO Rozpad koloniálního systému, rozvojové země. Rada Evropy, NATO, OSN, OECD.
Estetická výchova Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. malba na plátno komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
Informační a komunikační technologie zpracuje na uživatelské úrovni projekt za využití informačních technologií, aplikace nabytých dovedností, dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizovala riziko ztráty či zneužití dat. zálohování dat šifrování souborů digitální stopa metadata v souboru
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech. doplňkové sporty prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí rozvoj zdravotně orientované zdatnosti
Člověk a svět práce Uvede příklady použití dávek a příspěvků ze státního rozpočtu. sociální politika státu, důvody a zdroje
Člověk a příroda Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří. rozmnožovací soustava ontogeneze člověka