Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 16.01.2023 do 27.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace. PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. (interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka pomocí literární terminologie). Rozlišuje významové vztahy v souvětí Tvoří vlastní text K. Čapek a další představitelé meziválečného období (práce s textem) druhy vedlejších vět; poměry mezi VH volný útvar a téma
Anglický jazyk Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech (Austrálie). Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou). Psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět., popis plánů za použití vhodné struktury textu. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explore 4, lekce 3 D, Culture, autentické materiály
Španělský jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů, porozumění jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy Přítomný čas průběhový. Popis situací.
Německý jazyk Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích. Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení. Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům. Zápis a doplňování slov a slovních spojení. Zvratná slovesa. Témata: Wohnen-Anzeige, Kultur in der tschechischen und deutschsprachigen Raum, Körperteile.
Matematicko fyzikální základ Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic, resp. rovnic. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní. slovní úlohy o pohybu procvičování, výpočty společné práce a další úlohy početní geometrie - procvičování. využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor, generátor
Člověk a společnost Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech. Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa politických problémů v konkrétních světových regionech. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Totalitní státy meziválečného období. 2. světová válka. Antisemitismus a rasismus. Příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích. Hlavní světová ohniska existujících a hrozících konfliktů. Mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy Počátek druhé světové války (politika appeasementu, Mnichovská dohoda, pak Ribbentrop-Molotov, obsazení Polska).
Estetická výchova Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě. Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. Práce v hudebním programu GarageBand, uplatnění vlastního hlasového projevu či zpěvu.
Informační a komunikační technologie zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů. bezpečnost dat formáty dat Styly v textovém editoru
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. atletika kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika doplňkové sporty Osobností a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice rozvoj zdravotně orientované zdatnosti prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí LonCup - stolní tenis
Člověk a svět práce Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení. Uvede příklady použití dávek a příspěvků ze státního rozpočtu. služby bank, aktivní a pasivní operace
Člověk a příroda Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití. Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy - dýchací soustava. v praxi významné halogenderiváty, karboxylové a karbonylové sloučeniny stavba, funkce a význam orgánů, onemocnění