Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 11.09.2023 do 22.09.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy. Uplatňuje zásady českého pravopisu. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché. přehled a ukázky světové a české literatury v období mezi světovými válkami procvičování pravidel pravopisu, vč. interpunkce Věta jednoduchá a souvětí, opakování.
Anglický jazyk Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Zeptá se na základní informace. Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném projevu. Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Rozřazovací test 12. 9. 2023
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PT: Multikulturní výchova opakování témat: La ciudad, En la playa, De compras praktické využití slovní zásoby - opakování z loňského roku
Německý jazyk rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. • porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě Opakování učiva 7. a 8. ročníku. Procvičování gramatiky pomocí online cvičení.
Matematicko fyzikální základ Sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenů na součin Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. Určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů. Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh. úpravy mnohočlenů, roznásobení, vytýkání, vzorce - procvičování absolutní hodnota čísla, opakování úprav zlomků podmínky řešitelnosti procvičení výpočtů světelné zdroje, odraz světla
Člověk a společnost uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. prokáže základní orientaci v problémech současného světa orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech. "porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států." chronologie etnografie práce se zdroji informací první světová válka - co k ní vedlo "příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích" "politické a hospodářské poměry (Evropa)" historický, geografický a etnografický kontext významné události v dějinách naší země 1SV - úvod rozdělení referátů za 1. pololetí - dějiny geografie Německa
Estetická výchova Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. reliéf, kresba (uhel, křídy); portrét
Kultura ducha a těla Uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky. Opakování fungování počítače, hardware. Fungování a princip internetu domácí a školní počítačová síť síťové prvky.
Informační a komunikační technologie Uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky. Opakování fungování počítače, hardware. Fungování a princip internetu domácí a školní počítačová síť síťové prvky.
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. průpravná cvičení v odbíjené a košíkové, doplňkové sporty PT: osobnostní a sociální výchova (koopearce, kompetice)
Člověk a svět práce posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. požadavky na jednotlivé profese, vzdělávací systém v ČR "tvorba životopisu • příprava na pracovní pohovor • styly odstavců - textový editor"
Člověk a příroda Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. fylogeneze člověka stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná soustava