Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 11.09.2023 do 22.09.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. V písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl. - mluvnické kategorie sloves - slovesný vid - pravopis - koncovky sloves - opakování slohových útvarů - vypravování, popis pracovního postupu, líčení, dopis, charakteristika - literární terminologie - próza, poezie, drama, epika, lyrika, kapitola, báseň, dějství, literární žánry
Anglický jazyk vyhledá požadované informace v krátkých jednoduchých textech popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu, porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžný tématům zapojí se do jednoduchých rozhovorů opakování probraného, jednoduchá cvičení na slovesa SER, ESTAR, a slovesa tří tříd 22.9. skupina Ja - opakovací testík
Německý jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů. Porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích. Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět. Seznámení s ročním plánem, požadavky k předmětu a systémem hodnocení. Gramatika: opakování učiva 7. ročníku., předložky se 3. a 4. pádem, zeměpisné názvy. Téma: Ferien und Reisen.
Matematicko fyzikální základ provádí početní operace v oboru racionálních čísel, řeší reálné situace pomocí rovnic, Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu - rovnice se závorkami i racionální čísly - číselné výrazy s rac. čísly • zkoumání pohybu různých těles ve svém okolí • druhy pohybů • relativita pojmů klid a pohyb • relativní rychlost
Člověk a společnost Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. Porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století. Politické a hospodářské poměry. Seznámení s ročním plánem, požadavky k předmětu a systémem hodnocení. Opakování 7. ročníku - lidská časová osa. České země v 18. století, reformy MT, Josefa II. Průmyslová revoluce. Baroko.
Estetická výchova vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality kresba a malba - práce s liniemi a barevným kontrastem
Informační a komunikační technologie v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. "• sestavení programu a oživení Micro:bitu • ovládání LED displeje • tlačítka a senzory náklonu umimeinformatiku - plošinovka, základ s micro:bitem
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností. Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech. Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Dynamické a mobilizační rozcvičení. Pohybové hry a soutěže. Basketbalová průprava. Pojem zdraví.
Člověk a svět práce Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. základní operace platebního styku v domácnosti tvoření kvízů
Člověk a příroda Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Rozlišuje a porovná složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost. fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor litosféra, hydrosféra