Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 11.09.2023 do 22.09.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Správně třídí slovní druhy. Používá správné tvary slov v písemném projevu. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. slovní druhy (určení; ohebné, neohebné); skloňování podstatných a přídavných jmen pravopisná cvičení vyprávění
Anglický jazyk Zeptá se na základní informace. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální podporou. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Matematicko fyzikální základ Znázorní záporná čísla na číselné ose. Znázorní desetinná čísla na číselné ose. Provádí početní operace v oboru celých čísel. Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa. záporná čísla, znázornění čísel na číselné ose, porovnávání záporných čísel; opakování desetinných čísel - příprava na převody jednotek; porovnávání desetinných čísel; početní operace s celými čísly; pravidla přednosti početních úkonů; zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles; měření délky, hmotnosti, času, objemu.
Člověk a společnost Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií. Vznik a vývoj člověka, lidská společnost v pravěku. Přírodní oblasti, podnebné oblasti. Orientace na mapě světa. Úvod do předmětu - požadavky, systém hodnocení, plán školního roku. Seznámení s předmětem - co je historie a k její čemu znalost slouží? Pomocné vědy historické, časová osa, dějinné epochy.
Estetická výchova Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. linie, tvary, textury zpěv s hudebním doprovodem
Informační a komunikační technologie Komunikuje prostřednictvím prostředků ICT. • e-mail • Učebna Google • sdílení dokumentů - práva • hlasová a video komunikace • Dokumenty a Prezentace Google
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. pohybové hry a netradiční pohybové hry turistika a pobyt v přírodě (adaptační kurz) zásady bezpečného chování na sportovních akcích ve škole i mimo školu zásady bezpečného používání sportovních potřeb, nářadí a náčiní - adaptační kurz Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu - adaptační kurz
Člověk a svět práce Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; Řešení jednoduchých technických úkolů s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Pravidla pro dílu – seznámeni s pravidly bezpečného chování a bezpečnosti práce při praktických činnostech v SP. Pracovní postup při výrobě hrací kostky ze dřeva - jednotlivé pracovní kroky.
Člověk a příroda Zhodnotí postavení Země ve vesmíru. Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země. poloha Země ve vesmíru, orientace v 3D mapách (DK: google earth) vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy naší sluneční soustavy základní pohyby Země tvar Země2 Výstupy budou naplňovány na Adaptačním kurzu: Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy. Aplikuje praktické metody poznávání přírody.