Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 5. ročník od 13.11.2023 do 24.11.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu) Zpracuješ text pomocí digitálních technologií. (zpracuje textovou informaci pomocí digitálních technologií) Napíšeš adresu, blahopřání, pozvánku a dopis. (píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry) Zpracuješ text různými uměleckými způsoby. (volně reprodukuje text podle svých schopností) Seznámíš se s literaturou různých časových období. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů) shoda přísudku s podmětem - všechny rody základní typografická pravidla práce s odstavci nadpisy, velikost písma adresa, blahopřání volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu tvorba vlastního textu dramatizace vlastní výtvarný doprovod referát literatura v proměnách času Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na zadané téma -rozpoznávání známých slov a slovních spojení (předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné či časové údaje) v krátkém textu s tématem z běžného života -sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na zadané téma Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí
Matematika a její aplikace Dělíš dvojciferným a jednociferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ na miliony, statisíce a desetitisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.) dělení dvojciferným a jednociferným číslem dělitelem zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku
Člověk a jeho svět Dokážeš přiměřeně zhodnotit své výsledky. (utváří své pozitivní sebehodnocení) Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, pozitivně hodnotí druhé. Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Víš, proč a kdy slavíme státní svátky. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů) Pracuješ s mapou Evropy a světa. (vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí) Porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích. Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru. (pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru) Využíváš digitální technologie pro procvičování získaných znalostí. (využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí) sebehodnocení úspěch časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (19. století) - Josef II, průmyslová revoluce, vynálezy, parní stroj státní svátky a významné dny - 17. listopadu mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách práce s mapou ČR, Evropy a světa způsoby života v ČR a Evropě rozdíly v přírodních podmínkách zemí Evropy základní ovládání programu, práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu, psaní a mazání textu, formát písma, odstavce, vkládání a základní, kopírování textu a obrázků, úprava obrázků, kopírování mezi internetem a textovým editorem umimeto.org a jiné aplikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny. Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa.
Kultura ducha a těla Při poslechu si všímáš změn v dynamice a tempu. (rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny) Cvičíš podle povelů. (cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení) Hraješ minibasketbal. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Do výtvarného tvoření promítáš své životní zkušenosti. (při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy) výrazové hudební prostředky (dynamika, takt, tempo) a jejich změny - koncert 10. 11. cvičení, popisy, povely hra minibasketbalu výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.