Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 13.11.2023 do 24.11.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura V písemném projevu používá správné tvary slov. Spisovně vyslovuje běžně užívaní cizí slova. Jednoduše popisuje literární dílo a interpretuje jeho smysl. Využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. - výslovnost, psaní a skloňování přejatých slov - vypravěč, ich-forma, er-forma; typy promluv (přímá a nepřímá řeč) - klíčová slova, výtah
Anglický jazyk napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům blízká budoucnost - ir + infinitiv opakování předložek a slovesa estar sloveso hay trénink daného jevu, práce s učebnicí, opakovací test orientace v prostoru
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života • porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět • psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností • stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace • tvorba otázek Gramatika: Vazba ich möchte + infinitiv. Slovesa s odlučitelnou předponou. Téma: Mein Tagesprogramm - rozšiřování slovní zásoby, rozhovory ve dvojicích, psaní textu, práce s poslechovým cvičením. Sebehodnocení + zpětná vazba.
Člověk a společnost Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla. Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy kolonialismus, konflikty mezi velmocemi historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita. Rusko, Velká Británie a české země v první polovině 19. století. Britské kolonie - práce s historickou a aktuální mapou, https://geacron.com/home-en/. Scénky k pojmům respekt, tolerance. Kanada - prezentace země žákyní 8.B ve všech třídách. Po stopách 17. listopadu - historická vycházka s úkoly pojícími se k 17. listopadu. Sebehodnocení + čtvrtletní hodnocení + zpětná vazba.
Estetická výchova Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Informační a komunikační technologie v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. používá opakování, větvení programu a proměnné. "• připojení sluchátek, tvorba hudby • orientace a pohyb Micro:bitu v prostoru "
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Individuální rozcvičení, strečink, kompenzace. Míčové průpravy. Basketbal, volejbal. Doplňkové sporty. Zdraví, Maslowova pyramida potřeb. Pravidla osvojovaných pohybových činností. Komunikace v TV.
Člověk a svět práce Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. problematika trhu práce, druhy prací
Člověk a příroda Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Rozlišuje směsi a chemické látky. vnější procesy v přírodní sféře vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, vodivost vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - usuzování a ověřování." stejnorodé a různorodé směsi, faktory ovlivňující rychlost rozpouštění pevné látky, nasycené a nenasycené směsi PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - stejnorodost a různorodost."