Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 13.11.2023 do 24.11.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy. Rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora. Uplatňuje zásady českého pravopisu. funkční styly opakování skladba věty jednoduché, větné členy F. Kafka; avantgardní umělecké směry souhrn pravopisu opakovací test na funkční styly rozbor věty jednoduché opakovací test na koncovky přídavných jmen
Anglický jazyk Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních materiálech. Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Vyhledávání informací v textu, který se týká zdravotnictví. Zapojování do jednoduchého jasně strukturovaného rozhovoru z lékařského prostředí. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project 4, lekce 3 A
Španělský jazyk zapojí se do jednoduchých rozhovorů PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně užívání základních zdvořilostních obratů jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci La ropa. rozvoj slovní zásoby, gerundium a jeho tvorba a užití práce s textem a zelenou učebnicí Flamenco - fenomén tohoto tance. referát překlad textu
Matematicko fyzikální základ Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy. Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů. konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností¨ elektrické obvody s uzly a více spotřebiči střídavý elektrický proud, rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným proudem hledání řešení slovních úloh
Člověk a společnost charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět. rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. - antisemitismus a rasismus Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech. "porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států." komunismus, fašismus, nacismus totalitní státy meziválečného období, genocidy 20. století "příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích" "politické a hospodářské poměry (Evropa)" práce s PL, s videoukázkami, referáty spolužáků karikatura a propaganda Balkánský poloostrov
Estetická výchova Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality reflexe vokálního projevu
Informační a komunikační technologie Vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi. Zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů. Školní informační systém Uživatelé, činnosti, práva Bezpečnost dat, formáty dat
Člověk a svět práce "objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství." "právní úprava, nástin historie práva"
Tělesná výchova Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže. útočné a obranné herní systémy v odbíjené a košíkové, kondiční formy cvičení
Člověk a příroda Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života. stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - oběhová soustava. přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl