Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 11.03.2024 do 27.03.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století od konce středověku. V písemném projevu zvládá pravidla české skladby v souvětí. literatura předhusitská a husitská, tvorba Jana Husa a jeho odkaz, věta hlavní a věta vedlejší (obecně)
Anglický jazyk Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Kahoot! - tvorba obtížnějších kvízů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Španělský jazyk Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací
Německý jazyk Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu. • tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení • používání základních zdvořilostních obratů • poskytnutí konkrétních informací • porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory Časové předložky "um, am, im". Opakování slovosledu v tázacích a oznamovacích větách.
Matematicko fyzikální základ řeší aplikační úlohy na procenta řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů dokončení tématu procenta konstrukce lichoběžníku úvod do tématu voda, vlastnosti vody, individuální pokusy na téma vzlínání a povrchové napětí
Svět přírody zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (bezobratlí) projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí (bezobratlí)
Člověk a společnost Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka. Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit. posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu a růst. na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa. zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou. • renesance a humanismus, renesanční památky • světové hospodářství • obyvatelstvo světa • globální společenské, politické a hospodářské procesy" • multikulturalita • vývoj světových regionů Dokončení zámořských objevů (důsledky) Obyvatelstvo jižní Ameriky jako důsledek zámořských objevů (multikulturalita)
Estetická výchova ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích. (komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření) - PT: Mediální výchova, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – používání výtvarných prvků v médiích, výtvarný aspekt mediálních sdělení. Obměňuje vlastnosti prvků (změna efektu díla při obměně linií, textury, barev). Využívá digitální technologie v hudbě (Garage band)
Informační a komunikační technologie Poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače. Vymezí problém a určí jaké informace bude potřebovat k jeho řešení. • standardní chybové hlášení počítače a periferií • identifikace problému
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. - turistika a pobyt v přírodě, průpravné a míčové hry
Závěr V týdnu od 11.3. lyžařsko snowboardový kurz
Člověk a svět práce Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít. pojištění