Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 11.03.2024 do 27.03.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století. Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. V připraveném i improvizovaném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. - Josef Kajetán Tyl - světový romantismus - sestry Brontëovy, Jane Austenová, Alexandr Dumas st., Victor Hugo, Joseph Sheridan Le Fanu - osnova a zdroje referátu - zásady mluveného projevu - přednes referátu - subjektivní a objektivní sdělení
Anglický jazyk vypráví jednoduchý příběh či událost ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami - popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou práce s textovým dokumentem Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Digitální kompetence - vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředků
Španělský jazyk Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. zápis a doplnění slov a slovních spojení En el aeropuerto- vyplnění přílušných dokumentů. Rozhovor na letišti.
Německý jazyk Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. • porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě • reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel • otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům Předložky s různými pády. Slovesa s odlučitelnou předponou. Témata: Orientierung in der Stadt, Ostern in Deutschland, Österreich, Tschechien. Příprava na festival cizojazyčných divadel.
Matematicko fyzikální základ určí hodnotu výrazu sčítá a násobí mnohočleny upraví mnohočleny na součin pomocí vytýkání rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku hodnota výrazu mnohočleny vytýkání • zdroje zvuku • podmínky pro šíření zvuku
Člověk a společnost Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin. Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Objasní účel státních symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin. Kolonialismus, konflikty mezi velmocemi. Znaky a funkce krajiny. Sjednocení Německa a Itálie. Bachův absolutismus, vznik Rakouska-Uherska. Velká Británie za královny Viktorie. Imperialismus a kolonialismus. Krajina.
Estetická výchova provádí jednoduché hudební improvizace vytváří jednoduché doprovody. vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje nebo počítačového programu rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie
Informační a komunikační technologie vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat. • použití vzorců u různých typů dat • funkce s číselnými vstupy
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. Sleduje určené pohybové činnosti a výkony, eviduje a vyhodnotí. Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu. Z nabídky dokáže vybrat vhodný rozvojový program ke zlepšní své tělesné zdatnosti. Atletika - odrazová průprava, skok vysoký. Míčové hry, doplňkové sporty.
Člověk a svět práce Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, chápání podstaty mediálního sdělení. Využije profesní infromace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání. orientace v inzertní části médií, úřad práce - jeho význam.
Člověk a příroda Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech. chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučeniny - oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli