Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 5. ročník od 02.04.2024 do 12.04.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas) Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta) Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je) Vhodně uspořádáš věty jednoduché do souvětí, užíváš správné spojovací výrazy. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí) Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti) Správně gramaticky píšeš všechny slovní druhy. uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků tiché čtení s porozuměním práce s textem (posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...) vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce zážitkové čtení smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí práce s osnovou druhy zájmen a jejich správné psaní Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo jiných osvojovaných tématech) v krátkém jednoduchém textu. Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo jiných osvojovaných tématech) v krátkém jednoduchém textu. Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Matematika a její aplikace Porovnáš, sčítáš a odčítáš zlomky se stejným jmenovatelem. (porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.) Přečteš desetinné číslo a vyznačíš ho na číselnou osu. (přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.) Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce) Čteš a sestavuješ jednoduché tabulky a diagramy. (čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy) porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem desetinná čísla v řádu desetin a setin převody jednotek konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření čtení a sestavování tabulek a diagramů
Člověk a jeho svět Pracuješ s mapou Evropy a světa. (vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Vyčteš informace z daného modelu. (vyčte informace z daného modelu) Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života) Vyslovuješ odpovědi na základě dat. (vyslovuje odpovědi na základě dat) Vytvoříš seznamy, tabulky a zaznamenáš data. (pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná a nečíselná data) Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Vytvoříš jednoduchou prezentaci. (vytvoří jednoduchou prezentaci) mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách práce s mapou ČR, Evropy a světa třídění organismů do skupin - jaro v přírodě model jako zjednodušené znázornění skutečnosti, piktogramy, pojmová mapa, schéma, tabulky, grafy lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl sběr a záznam dat, posuzování dat, záznamy data, informace a modelování, průzkumy na různá témata, reprodukování závěrů, propojení s prezentačním programem, závěrečné práce v rámci 1. stupně tvorba seznamů číslování a odrážky tvorba tabulky úprava záznamu v tabulkách řazení dat v tabulce vizualizace dat v grafu časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (ČSR po 2SV a 50. léta 20. století - politické procesy) práce s prezentačním programem rozložení snímků, efekty přechodů snímků Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj – kreativita Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Kultura ducha a těla Ovládáš taktovací pohyby. (reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie) Vyjadřuješ se pomocí akční malby a kresby. (nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě) Pozoruješ a zhodnotíš pohybové činnosti spolužáků. (jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka) Aktivně se účastníš doplňkových sportů. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Aktivně se účastníš atletické průpravy. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) taktování akční malba a kresba, manipulace s objekty, hmatová percepce pozorování pohybových činností spolužáků - Londýnská laťka doplňkové sporty - Londýnská laťka atletická průprava Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.