Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 02.04.2024 do 12.04.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945–1968. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. Uplatňuje zásady českého pravopisu. Světová poválečná próza. Typické žánry literatury 20. století, proměna jejich podoby Souhrnné procvičování pravopisu ve všech úrovních jazyka řslohové hodiny: řazení textu práce s textem - fakta a lži příprava na JPZ
Anglický jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace. Psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spojek, psaní jednoduchých textů (dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět. Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project 4, lekce 4 C, D Četba autentických materiálů
Španělský jazyk rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům En el restaurante slovní zásoba - tvorba menu nácvik scénky v restauraci slovesa pravidelná i nepravidelná minulý čas složený
Německý jazyk rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. • porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem Závěrečný test: Beim Arzt
Matematicko fyzikální základ Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů. Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel. procvičování jednotlivých úloh a příkladů
Člověk a společnost "hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu." "lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení." "lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit." vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků. "hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu." "lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení." "lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit." socialistický a kapitalistický blok Květnové povstání - regionální dějiny práce s příběhy pamětníků - orální historie vyhnání sudetských Němců + jak se měnila krajina a města po 2SV v ČSR vývoj po 2SV - válce
Estetická výchova Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. • poslech a reflexe • kompozice hudební skladby
Informační a komunikační technologie Zpracuje na uživatelské úrovni projekt za využití informačních technologií. Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizovala riziko ztráty či zneužití dat. aplikace nabytých dovedností zálohování dat šifrování souborů digitální stopa metadata v souboru
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. atletika-skok vysoký, kondiční formy cvičení, úpolová cvičení, sportovní gymnastika
Člověk a svět práce "přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí" "uplatňuje práva spotřebitele a vysvětlí, jak se bránit v případě jejich porušení." "práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo" "základní práva spotřebitelů"
Člověk a příroda Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů. Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky. zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů v lidském těle základní složky stravy, energetická hodnota