Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 29.04.2024 do 10.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura V písemném projevu zvládá pravidla české skladby v souvětí. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. druhy vedlejších vět (příslovečná způsobová, měrová, příčinná, podmínková, přípustková, účelová), práce s textem
Anglický jazyk Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět, zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat zapojí se do jednoduchých rozhovorů stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení slovesa ser a estar a jejich užití přivlastňovací a ukazovací zájmena tvorba vět a otázek otázky k vyplnění dotazníku výrova vizitky
Německý jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. • psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma • sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů • zachycení konkrétních informací při poslechu • porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům a zákazům Podstatná jména ve třetím pádu. Téma: In der Schule. 7.5. test - časové údaje.
Matematicko fyzikální základ Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádření poměrem. Pracuje s měřítkem map Vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data Poměr, dokončení slovních úloh Měřítko map Vhodnocení průzkume na téma archimédův zákon
Svět přírody uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, ekosystém (průřezové téma: Environmentální výchova, ekosystémy – les, vodní zdroje, moře, tropický deštný les, lidské sídlo, kulturní krajina.) živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy potravní řetězce
Člověk a společnost Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky. Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. • Třicetiletá válka a její důsledky • srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17. století • hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století - Albrecht z Valdštejna - Třicetiletá válka - Habsburská monarchie od 2. pol. 17. století do Marie Terezie
Estetická výchova Zpívá dle svých dispozic (jednoduché písně, doprovod). Reprodukuje vybrané písně. Obměňuje vlastnosti prvků (změna efektu díla při obměně linií, textury, barev).
Informační a komunikační technologie Modeluje situaci pomocí grafů a schemat. Kriticky porovnává navržený model s jinými modely. • Tvorba schemat a grafů • příprava tabulek jako zdroje informací • analýza modelů • volba kritérií
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Basketbalová, volejbalová průprava.
Člověk a svět práce Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. stavebnice Merkur