Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 29.04.2024 do 10.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. // V písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.// správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. ◼️recenze ◼️pravopis (koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena, vyjmenovaná slova)◼️souvětí (věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, věta jednoduchá, souvětí věta hlavní, věta vedlejší, souvětí souřadné, souvětí podřadné)
Anglický jazyk ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života práce s prezentačním programem popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět Digitální kompetence - vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředků. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům en el aeropuerto budoucí čas a jeho užití konverzace na různá témata shrnutí - videoukázka z hodiny a její rozbor budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení • porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům • odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět • základní zdvořilostní obraty • jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace Skloňování osobních zájmen. Téma: Beruf. Poslechová cvičení, práce s textem, rozhovory ve dvojicích.
Matematicko fyzikální základ provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí • (a + b)2 • (a - b)2 • a2 - b2 • válec, koule, jehlan, kužel • sítě těles • hluk v běžném životě (PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Enviromentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk)
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. První světová válka. Podoba demokracie po první světové válce. Ekosystémy. Příčiny, průběh a důsledky první světové války. Test - habsburská monarchie v druhé polovině 19.století.
Estetická výchova vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. vytváří jednoduché doprovody. provádí jednoduché hudební improvizace. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje nebo počítačového programu
Informační a komunikační technologie popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru a operačního systému. • základní části počítače • operační systémy a jejich nastavování
Člověk a svět práce Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. orientace v návodech k použití, drobná údržba domácích spotřebičů
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení. Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím. Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka. Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni. Netradiční sportovní hry. Pohybové hry vytvořené žáky. Kondiční a kompenzační cvičení. Doplňkové sporty.
Člověk a příroda Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi. Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. kyselost a zásaditost roztoků chemické rovnice - slučování, neutralizace zákon zachování hmotnosti