Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 5. ročník od 13.05.2024 do 24.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Správně píšeš předpony s-, z- a vz-. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku) Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas) Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta) Používáš základní literární pojmy. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy) Napíšeš vyprávění. (píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry) Správně gramaticky píšeš všechny slovní druhy. předpony s-, z- a vz- uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků tiché čtení s porozuměním práce s textem (posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...) vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce literární pojmy (poezie) vyprávění gramaticky správné psaní všech slovních druhů ve všech tvarech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Kahoot Aktivní využívání aplikace Vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo jiných osvojovaných tématech) v krátkém jednoduchém textu. Osobnostní a sociální výchova Kooperace a kompetice Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk a jeho svět Vytvoříš jednoduchou prezentaci. (vytvoří jednoduchou prezentaci) Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života) Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, pozitivně hodnotí druhé. práce s prezentačním programem rozložení snímků efekty přechodů snímků časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (rok 1968) lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl úspěch Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj – kreativita Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.
Kultura ducha a těla Ovládáš taktovací pohyby. (reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie) Vytváříš jednoduché předehry, mezihry a dohry. (vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry) Vyjadřuješ se pomocí akční malby a kresby. (nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě) Pozoruješ a zhodnotíš pohybové činnosti spolužáků. (jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka) Aktivně se účastníš doplňkových sportů. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Aktivně se účastníš atletické průpravy. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) taktování hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace akční malba a kresba, manipulace s objekty, hmatová percepce pozorování pohybových činností spolužáků - Londýnská laťka doplňkové sporty atletická průprava Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.