Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 13.05.2024 do 24.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.// V písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.// Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. ◼️souvětí souřadné, významové poměry mezi větami hlavními, čárka v souvětí, graf souvětí ◼️pravopis (koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena, vyjmenovaná slova) ◼️recenze uměleckého díla ◼️24. 5. závěrečná práce
Anglický jazyk ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech práce s prezentačním programem promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Digitální kompetence - vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředků Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace tvorba otázek Téma Tiempo, určování času (hodiny, dny v týdnu, roční období). Jak vyjádřit souhlas či nesouhlas. Budoucí čas jednoduchý, opakování časování zvratných sloves. Jak vyjádřit obvyklé opakování děje.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení • porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům • odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět • základní zdvořilostní obraty • jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace Gramatika: Skloňování osobních zájmen. Vedlejší věty se spojkou weil, dass. Témata: Beruf Im Restaurant
Matematicko fyzikální základ odhaduje a vypočítá objem a povrch těles posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Válec, koule, kužel, jehlan • hluk v běžném životě (PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Enviromentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk) • tepelná rovnováha • přenos tepla Bude zadán dlouhodobý úkol - Hluk v běžném životě - statistika a zpracování dat
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). První světová válka. Podoba demokracie po první světové válce. Vznik a dějiny Československa. Vlastenectví a nacionalismus, historické příklady. Ekosystémy.
Estetická výchova vytváří jednoduché doprovody. provádí jednoduché hudební improvizace. rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje nebo počítačového programu
Informační a komunikační technologie popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru a operačního systému. vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě. • základní části počítače • operační systémy a jejich nastavování • způsoby propojení periferie a počítače • druhy kabelů a jejich koncovek
Člověk a svět práce Ovláda jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domáctnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochran při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu. orientace v návodech k použití, drobná údržba domácích spotřebičů bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení. Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím. Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. Sleduje určené pohybové činnosti a výkony, eviduje a vyhodnotí. Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých. V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím. Míčové sporty. Doplňkové sporty. Návykové látky. Loncup přehazovaná. OK přehazovaná - dívky.
Člověk a příroda Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet. Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. "výskyt a praktický význam některých oxidů a kyselin PT: Environmentální výchova, lidské aktiviy a problémy životní prostředí - globální environmentální problémy. " látkové množství, molární hmotnost laboratorní práce - pH, kyselé deště