Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 13.05.2024 do 24.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70.let – 80. let 20. století. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. - přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století - literární brak, argumentace - autorská poetika filmového a divadelního tvůrce - typické žánry literatury 20. století, proměna jejich podoby Diskuse - její znaky občanská společnost a její role kdo je to sociolog co je typické pro českou společnost
Anglický jazyk Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Žák ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce. Vyhledávání informací v autentickém materiálu, který se týká Austrálie. Textový dokument - práce s prezenčním programem. Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project 4 lekce 5., Austrálie
Španělský jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace tvorba otázek Minulý čas složený recept nahrávky a jejich hodnocení ve skupině - recepty (skupina Ja)
Matematicko fyzikální základ Určí vlastnosti polovodiče. Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet. vlastnosti polovodiče pohyb planet a vesmírných těles
Člověk a společnost popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní živo občanů. uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států. Situace v 2. polovině 20. století - malé a velké dějiny (paměť rodiny) Evropská unie a ČR práva a povinnosti občana EU zahraniční vazby České republiky normalizace- proč se lidé chovali jak se chovali, proč souhlasili EU, Česká armáda v zahraničí pojmy, práce s filmovými ukázkami, skupinová práce PT: Osobnostní a sociální výchova
Estetická výchova Rozpozná některé z tanců různých stylových období. Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. - hudba a tanec v průběhu staletí - malba na plátno
Informační a komunikační technologie Zpracuje na uživatelské úrovni projekt za využití informačních technologií. Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizovala riziko ztráty či zneužití dat. aplikace nabytých dovedností zálohování dat šifrování souborů digitální stopa metadata v souboru
Člověk a svět práce provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. základní operace platebního styku v domácnosti způsoby placení, nakládání s penězi Různé druhy podvodů a na co si dát pozor
Člověk a příroda Orientuje se v přípravě a využití různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka. Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě. "léčivé a návykové látky; pesticidy, detergenty, průmyslová hnojiva PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zásada předběžné opatrnosti. " podstata dědičnosti, přenos genetické informace