Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 27.05.2024 do 06.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura V písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.// Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování// ◼️pravopis velkých písmen ◼️horizontální a vertikální členění textu; tvorba odstavců; řazení textu
Anglický jazyk rozumí obsahu jednoduchých autentických materiálů popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Vyhledávání konkrétních informací v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě. Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět. Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení • porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům • odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět • základní zdvořilostní obraty • jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace Gramatika: skloňování osobních zájmen - procvičování. Téma: Im Restaurant - rozhovory ve dvojicích, tvorba jídelníčku, práce s poslechem, rozšiřování slovní zásoby. 28.5. Test - Beruf + skloňování osobních zájmen.
Matematicko fyzikální základ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných odhaduje a vypočítá objem a povrch těles určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem výrazy s proměnou válec, koule, jehlan, kužel přenos tepla rozdíl v pojmech teplota a teplo tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářsé a kulturní prostředí. Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět. Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). První světová válka. Podoba demokracie po první světové válce. Vznik a dějiny Československa. Ekosystémy. Ruské revoluce. Vstup USA do první světové války. Češi a Slováci za první světové války - legie. Okolnosti vzniku ČSR. Důsledky první světové války. 30.5. Test - první světová válka. 5.6. Návštěva Národního památníku na Vítkově.
Estetická výchova orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky. poslech a reflexe kompozice hudební skladby uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Informační a komunikační technologie popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru a operačního systému. • základní části počítače • operační systémy a jejich nastavování
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení. Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím. Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. Sleduje určené pohybové činnosti a výkony, eviduje a vyhodnotí. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých. V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím. Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka. Míčové sporty. Doplňkové sporty. Drogy a jiné škodliviny.
Člověk a svět práce Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochran při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu. orientace v návodech k použití, drobná údržba domácích spotřebičů bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních
Člověk a příroda Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení