Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 5. ročník od 10.06.2024 do 28.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Tvoříš vlastní literární text na dané téma. (tvoří vlastní literární text na dané téma) Používáš základní literární pojmy. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy) Sestavíš příběh s použitím přímé řeči. (posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení) Vede správně dialog. Víš, jak tělo, mimika a gesta působí v komunikaci. (reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace) Ve škole se snažíš vyvarovat hrubých výrazů. (eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace) Vedeš rozhovor s druhými. (vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích) tvořivé činnosti s literárním textem literární pojmy sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti monolog, dialog, změna dialogu na vzkaz postoj těla, mimika, gesta, oční kontakt, podání ruky slovník komunikace komunikace o někom jiném Osobnostní a sociální výchova, komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti zájmů a každodenního života. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Psaní jednoduchých slovních spojení, jednoduchých vět či krátkých jednoduchých textů o sobě, své rodině, události a činnosti z jeho života (dopis, email). Popis skutečností, se kterými se běžně setkává (předměty, zvířata, činnosti..), za použití slovních spojení a vět. Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí
Matematika a její aplikace Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Čteš a sestavuješ jednoduché tabulky a diagramy. (čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) dělení dvojciferným dělitelem čtení a sestavování tabulek a diagramů slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Člověk a jeho svět Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení. Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku. Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti. Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události. Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Víš, jak se chovat v přírodě a jak ji chránit. (zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat) Chováš se bezpečně v silničním provozu. (vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista) Propojíš digitální zařízení. (propojí digitální zařízení) Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) názor jedince, skupinový názor, odstoupení od omylu principy demokracie vyváženost práv a povinností základy sexuální výchovy, partnerství, rodičovství - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání návštěva a orientace v archivu, knihovně, muzeu, galerii situace ohrožující zdraví a chování směřující k jejich odvrácení mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená rizika v přírodě, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi chování člověka k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí bezpečné chování v silničním provozu digitální zařízení a jeho účel, počítačová síť, internet, propojení mobilního zařízení s pevným počítačem ČR po roce 1989, naši prezidenti, NATO, EU Osobnostní a sociální výchova, Kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. Osobnostní a sociální výchova, Komunikace - dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci. Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny
Kultura ducha a těla Zorganizuješ pohybovou soutěž. (zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy) Vytváříš jednoduché předehry, mezihry a dohry. (vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry) Vyjadřuješ se pomocí akční malby a kresby. (nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě) organizace soutěží hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace akční malba a kresba, manipulace s objekty, hmatová percepce Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce.