Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 10.06.2024 do 28.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie. ▪ Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami. ▪ Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. ▪ Komunikuje otevřeně a pravdivě. Komunikuje s porozuměním pro potřeby druhých. Komunikuje přiměřeně situaci. literární žánry (obecný přehled s ukázkami) ▪ práce se slovníkem - kodifikační příručky, orientace v příručkách, dostupnost jazykových publikací ▪ produkce a reprodukce textu, rozvoj autorského stylu, správné užití jazykových prostředků vzhledem k záměru autora textu (tvorba básně) ▪
Anglický jazyk vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Matematicko fyzikální základ provádí početní operace v oboru racionálních čísel. načrtne a sestrojí rovinné útvary. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí. početní operace se zlomky převrácená hodnota čísla, dělení zlomků konstrukce trojúhelníků se znalostí stran a úhlů šíření světla zdroj světla barevné spektrum
Svět přírody Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí.
Člověk a společnost Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik. Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států. Demonstruje na konkrétních příkladech zrod křesťanství a souvislost s judaismem. Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. Na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa. Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život. Využívá GIS pro získávání informací. etnický obraz Evropy po stěhování národů změny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států kořeny a zrod křesťanství porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. Volby. Výběr a porovnávání více typů map (turistická, letecká,…), legenda mapy, body zájmu, změna měřítka s velikostí mapy (zoomováním mapy), tisk výřezů mapy. DK: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby - mapy.cz, maps.google.com, atlas.mapy.cz
Estetická výchova vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. využívá digitálních technologií pro své výtvarné vyjádření kresba, malba - skupinová práce ořez fotek; ukládání souborů - formáty fotek; úprava kontrastu, jasu, tónů; práce s vrstvami; výřezy a montáže
Informační a komunikační technologie Používá opakování, větvení programu a proměnné. • cykly, podmíněné cykly
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. vybíjená doplňkové sporty
Člověk a svět práce Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Použití ručního nářadí pro obrábění materiálů; Spojovací materiály a jejich použití a využití; Základní obrábění materiálů (dřeva a železa); Dokončení výroby vodního mlýnku;