Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 10.06.2024 do 28.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. // Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.// Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. ◼️ práce s Internetovou jazykovou příručkou (https://prirucka.ujc.cas.cz/) ◼️literární realismus, B. Němcová, K. H. Borovský, J. Neruda, A. Jirásek, J. Arbes, A.C. Doyle, Ch. Baudelaire, V. Dyk, Ch. Dickens, H. G. Wells, L. N. Tolstoj ◼️komunikační záměr
Anglický jazyk reaguje na jednoduché písemné sdělení mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá tázací zájmena a příslovce budoucí čas rezervace ubytování v hotelu opakovací testík - rezervace prezentace a jejich zhodnocení - španělsky mluvící země PT: Multikulturní výchova
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. • rozpoznávání známých slov a slovních spojení • porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům • odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět • základní zdvořilostní obraty • jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace Skloňování osobních zájmen. Shrnutí a opakování látky 8.ročníku. Prezentace rozhovorů. Vedlejší věty po spojkách weil a dass. Témata: Im Restaurant, Im Geschäft.
Matematicko fyzikální základ při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel načrtne a sestrojí sítě základních těles • nejmenší společný násobek • největší společný dělitel • slovní úlohy s využitím dělitelnosti • sítě těles
Člověk a společnost Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět. Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Dějiny Československa. Komunismus, fašismus, nacismus. Totalitní státy meziválečného období. Antisemitismus a rasismus. (PT: Multikulturní výchova, kulturní diference – základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice.) vlastenectví a nacionalismus, historické příklady Mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy. (PT: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – zpravodajství a reklama.) Ekosystémy.
Estetická výchova obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky. sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Informační a komunikační technologie vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě. • způsoby propojení periferie a počítače • druhy kabelů a jejich koncovek světová páteřní optická síť
Člověk a svět práce Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochran při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých. V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím. Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka. Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni. Míčové hry. Doplňkové sporty. Drogy a jiné škodliviny, závislost.
Člověk a příroda Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Opakování učiva 8. ročníku. ochrana životního prostředí, CHKO, globální problémy a jejich řešení