Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 9. ročník od 10.06.2024 do 28.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70.let – 80. let 20. století. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – cvičení pro rozvoj kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích. • přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století • charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě – proměny kultury a jejích hodnot, nástup multimédií • typické žánry literatury 20. století, proměna jejich podoby - proslov a projev zhodnocení práce - recenze znaky projevu a proslovu, mluvnická cvičení tvorba proslovu při různých příležitostech
Anglický jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spojek. Psaní jednoduchých textů (dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět. Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou). Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Austrálie a Nový Zéland
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá En el restaurante slovní zásoba rozhovory praktické užití vědomostí při návštěvě španělské restaurace - 21.6.
Matematicko fyzikální základ Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel prostorová představivost shrnutí Zpracování zpětné vazby.
Člověk a společnost posoudí postavení rozvojových zemí. vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků. vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce. prokáže základní orientaci v problémech současného světa. Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech. "porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států." doba studené války situace v Severní Korei dnes třetí svět - rozvojové země- dekolonizace veřejný prostor současné válečné konflikty "příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích" "politické a hospodářské poměry" práce ve skupinách prezentace diktátoři Vetřelci a volavky - co patří do veřejného prostoru - diskuse problémy současného světa
Estetická výchova Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření • vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
Informační a komunikační technologie Zpracuje na uživatelské úrovni projekt za využití informačních technologií. Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval/a riziko ztráty či zneužití dat. aplikace nabytých dovedností zálohování dat šifrování souborů digitální stopa metadata v souboru
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže. Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatelů internetu. gymnastika, doplňkové sporty
Člověk a svět práce "provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví." "na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení." "základní operace platebního styku v domácnosti" "způsoby placení, nakládání s penězi" opakování
Člověk a příroda Aplikuje znalosti o principech hašení požárů a řešení modelových situací z praxe. Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. hořlavé látky - třídy hořlavých látek rizika v silniční a železniční dopravě, minimalizace těchto rizik klasifikace mimořádných událostí, varovné signály, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, prevence mimořádných situací.